นูมิกซ์ี

สารคลุกอาหารสัตว์ เพื่อเพิ่ม อัตราการเจริญเติบโตสูงสุด

ลักษณะผลิตภัณฑ์: ผง / ขนาด 10 กิโลกรัม

     

คุณสมบัติ

1. เป็นสารในกลุ่ม ออร์แกโนซิลิโคน ซึ่งไม่เป็นพิษกับคนและสัตว์ทุกชนิด ผ่านการทดสอบ LD50
2. ช่วยให้ระบบย่อยอาหารของสัตว์สามารถย่อยและดูดซับสารอาหารได้อย่างเต็มที่ยิ่งกว่าเดิม
3. ช่วยเพิ่มนำ้ย่อย (Enzyme) ในระบบการย่อยอาหารของสัตว์
4. ช่วยทำให้สัตว์เจริญอาหาร โตเร็ว แข็งแรง สมบูรณ์ และได้นำ้หนัก
5. ช่วยทำให้ระบบขับถ่ายของสัตว์ดีขึน้ โดยการนำ นูมิกซ์ ไปผสมกับนำ้ให้สัตว์กิน
(ผสม นูมิกซ์ ในอัตราส่วน 10-15 กรัมต่อนำ้ 1 ลิตร)
6. ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับสัตว์ต่างๆ ช่วยลดค่าวัคซีนรักษาโรค
7. ใช้ได้กับอาหารสัตว์ทุกประเภท

ส่วนประกอบที่สำคัญ

1. ออร์แกโนซิลิโคน (Si)
2. แคลเซียม (CaO)
3. แมกนีเซียม (MgO)
4. แมงกานีส (Mn)
5. ส่วนผสมอื่นๆ

วิธีการใช้

กรณีใช้สำหรับสัตว์บก
1. นำ นูมิกซ์ อัตราส่วน 2-5% ของอาหารสัตว์บก มาคลุกกับอาหารให้ทั่ว
2. นำอาหารไปใช้ได้ทันที
กรณีใช้สำหรับสัตว์นำ้
1. นำอาหารสัตว์นำ้ 20 กก. มาเถใส่ถัง
2. ผสมไบน์เดอร์ 25 กรัม กับนำ้ 1.5 ลิตร ที่อุณหภูมิ 60 เซลเซียส
3. นำไบน์เดอร์ที่ผสมนำ้เรียบร้อยแล้ว (ประมาณ 1.3 ลิตร) มาคลุกกับอาหารสัตว์นำ้ให้ทั่วจนชืน้
4. นำ นูมิกซ์ อัตราส่วน 2-5% ของอาหารสัตว์นำ้ (ประมาณ 400 กรัม) มาคลุกกับอาหารให้ทั่ว
5. นำไบน์เดอร์ที่ผสมนำ้เรียบร้อยแล้วส่วนที่เหลือ (ประมาณ 200 ซีซี.) มาคลุกต่อให้หมด
6. ทิง้ไว้ประมาณ 20-25 นาที ก่อนนำอาหารไปใช้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ในการทานอาหารของสัตว์ (ปลา กุ้ง ไก่ หมู ฯ) แต่ละครัง้ ประมาณ 40-50% ของอาหารที่ทานเข้าไป
จะถูกขับถ่ายออกมา กลายเป็นส่วนที่สัตว์ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ แต่เมื่อนำ นูมิกซ์ ไปผสมกับอาหาร การขับถ่าย
อาหารของสัตว์จะเหลือเพียงประมาณ 20% เป็นผลทำให้สัตว์เจริญเติบโตเร็วขึน้ และสมบูรณ์มากขึน้ เพราะ
ระบบย่อยอาหารสามารถดูดซับสารอาหารและนำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากขึน้ กว่าเดิม